گالری تصاویر فانـیستر

  • ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺧﺒﺮی ، رﺳﺎﻧﻪ ، ﺑﺤﺮان؛ ﺑﺎ ﻣﺮوري در آﺛﺎر رﺿﺎ دﻗﺘﯽ
  • نمایشگاه گروهی با عنوان «منِ عکاس» در گالری مهروا
  • نشست «تخصصی عکاسی معاصر» با حضور مهرداد افسری
  • پرسش‌نامه دانش آموختگان عکاسی
  • نمایشگاه «همین حوالی ۲»