تبلیغات

تنگ کردن واژن و پرینورافی

نوشته شده توسط admin در مرداد ۳۰, ۱۳۹۷ . نوشته شده در زناشویی

تنگ کردن واژن از گشادی واژن رنج میبرید و تمایل دارید با روشھای تنگ کردن واژن آشنا شوید.. تنگ کردن واژن از طریق عمل جراحی یا پرینورافی این عمل بعد از زایمان انجام پذیر بوده و میتواند بصورت دائمی باشد لازم بھ ذکر است این عمل نیاز بھ بیھوشی ندارد. تنگ کردن واژن از روشھای غیر جراحی   خیلی از زن ھا یی که احساس می کنند واژن آنھا دچار کشیدگی و گشادی شده ، اذعان می کنند که دچار ریزش ادرار ھم ھستند ، خصوصاٌ در زمان ھایی که می خندند یا قلقلک می شوند و یا عطسه می کنند. متاسفانه خیلی از زن ھا ھستند که این امر باعث نگرانی آنھا می شود و مشخصاٌ زمانی که چندین بار زایمان کرده باشند. پزشکان اصلاٌ جا نمی خورند وقتی کھ می شنوند شما نگران چنین مشکلی ھستید. در نتیجه این کاملاٌ منطقی می باشد که شما مشکلتان را در اولین وقت معاینه عنوان کنید حتی اگر بیان کردن این مشکل برایتان دشوار باشد . در ھر صورت زایمان باعث تغییراتی در بدن فرد و ھمچنین نحوه پاسخگویی و رفتارھای جنسی فرد خواھد شد که می بایست فرد خود را بھ آنھا بوسیلھ کارھایی مثل امتحان کردن پوزیشنھای مختلف ، یا انتظارات و درخواستھای مختلف ، یا کارھای دیگر ، با آن تطبیق دھد . بعضی وقت ھا موارد و کمک ھای پزشکی نیز راه گشا خواھند بود . اما در ابتدا با ھمسرتان مشورت کنید، اگر چھ کھ ممکن است برایتان سخت باشد کھ در مورد چنین چیزی کھ احتمالاٌ مد نظر و نگرانی ھر دوی شماست صحبت کنید. باید پذیرفت کھ این تغییرات ناخواستھ به ھر ترتیب جزئی از زندگی ھر فرد محسوب می شود و کاملاٌ ھم طبیعی است . فرد نیز باید ظرفیت پذیرش آن را در یک رابطھ ھمسرانھ داشتھ باشد. اگر ھنگام زایمان برای شما اپیزیوتومی (در ھنگام زایمان طبیعی چنانچھ پزشک و یا مامای شما تشخیص بدھند کھ نوزاد فضای بیشتری برای خارج شدن احتیاج دارد اقدام بھ بازکردن قسمت تحتانی دھانھی واژن میکنند و پس از تولد نوزاد دوباره آن را بخیھ زده و میدوزند ) انجام شده است و یا دچار پارگی واژن در طول زایمان شدهاید ( این مسئلھ برای ھمھی خانمھا پیش نمی آید). علاوه بر بخیه ھایی که برای بسته شدن این شکاف زده میشود در صورت تمایل شما، پزشک یا ماما می تواند یک یا دو بخیھ بھ آن اضافھ کند تا تنگی مطلوب ایجاد شود. اما فراموش نکنید کھ در صورت تنگی بیش از حد واژن عمل دخول بھ سختی و ھمراه با درد انجام خواھد شد کھ این مسئلھ با کاھش میل جنسی کھ پس از زایمان در اکثر خانمھا اتفاق میافتد مزید بر علت شده و سردی زوجین بھ یکدیگر را سبب خواھد شد. البتھ با انجام ورزشھای کیگل یا ورزش ھای عضلات کف لگن در طول مدت بارداری نیازی بھ زدن بخیھھای اضافی ھم نیست. انجام ورزش ھای کیگل بطور مرتب در دوران بارداری و پس از آن کمک شایانی بھ آسان تر نمودن عمل وضع حمل میکند ھمچنین با سفت کردن عضلات واژن دربالابردن لذت جنسی در ھنگام عمل دخول، بند آمدن خونریزی، داشتن نزدیکی بدون درد پس از زایمان موثر است. تمرینات کیگل تمرینات کیگل باعث تقویت عضلات پایینی لگن خاصره و ماھیچھ ھایی کھ در ھنگام زایمان کشیده شده اند ، خواھد شد .این تمرینات حتی بھ لذت بیشتر جنسی ( ارگاسم شدیدتر ) نیز منجر خواھد شد چراکھ باعث قوی تر شدن و بیشتر انعطاف پذیر شدن ماھیچھ ھا خواھد گردید. این تمرینات کیسھ مثانھ را ھم سفت تر خواھند کرد کھ درنتیجھ شما دیگر چکھ ھای ادراری نخواھید داشت. نکتھ اینجاست کھ بھ ھر حال این تمرین خود واژن را تنگ نخواھد کرد بلکھ در حقیقت ماھیچھ ھای ورودی دھانھ واژن را تنگ تر خواھند کرد. روش تمرینات کیگل در زمان ادرار ،بدون استفاده از دست ماھیچھ ھایتان را جمع کنید تا جایی کھ جلوی ادرار را بھ مدت ۴ ثانیھ بگیرید و بعد دوباره رھا کنید تا ادرار جاری شود. تمرینات کیگل بر روی ماھیچھ ھای بخش پایینی لگن خاصره فشار وارد کرده و آنھا را تمرین می دھد. (در حالت بدون ادرار و طبیعی ) اگر می خواھید کھ چک کنید تا مطمئن شوید کھ بھ ماھیچھ بھ درستی فشار می آورید ، می توانید یک یا دو انگشت تمیز خود را داخل واژن کنید و بعد شروع بھ سفت کردن ماھیچھ نمایید. اگر احساس کردید کھ بھ انگشتتان فشار وارد می شود حتی بھ اندازه خیلی کم ، مشخص می شود کھ شما در مسیر درستی حرکت می کنید پنج تا ده بار در روز ، بھ مدت ده دفعھ این کار را انجام دھید . این کار بین ھشت تا ده ھفتھ زمان خواھد برد تا شما بتوانید نشانھ ھای پیشرفت را مشاھده کنید اما تحمل کنید و بدانید کھ قطعاٌ نتیجھ خواھد داد چراکھ اساس کار کیگل ھم ، مثل ھمھ تکنیک ھای وزنھ برداری و بدن سازی برای تاثیر بھ زمان نیاز خواھد داشت. میلھ ھای ھالتر واژن ھم برای این مسئلھ تاثیر گذار خواھد بود. اگر تمرینات کیگل را بطور مستمر و پیگیر انجام دادید ولی ھیچگونھ تغییری را مشاھده نکردید روش ھای دیگری نیز وجود دارد کھ بھ آن اشاره می کنیم مخروط واژن این یک جسم نسبتا وزن دار می باشد و در اندازه ھای پنبھ ھای دوران قائدگی، کھ با وارد کردن آن درون واژن باید سعی کنید کھ آن را نگاه دارید.افزایش وزن این اجسام بھ مرور باعث قوی تر شدن ماھیچھ ھای واژن می گردد. ابتدا از وزنھ سبک شروع خواھد شد و دوبار در روز بھ مدت ۱۵ دقیقھ بھ ماھیچھ ھای واژن فشار وارد می گردد. زمانی کھ خود را در نگھداری وزنھ توانا دیدید وزن وزنھ را افزایش دھید . محرک ھای الکتریکی با این روش قدرت ماھیچھ ھای واژن و بخش تحتانی لگن خاصره نیز مشخص خواھد شد . با قطع و وصل کردن جریانی از برق باعث می شوید کھ ماھیچھ ھا خود را جمع و سپس شل نمایند. این روش از یک تا چھار روز ادامھ خواھد داشت کھ در بالاترین میزان آمادگی تا ۲۰ دقیقھ در یک مرحلھ نیز طول خواھد کشید. بستھ بھ شرایط فرد و ماھیچھ ھا حتی ممکن است بھ مدت چند ھفتھ مستمر این شیوه ادامھ یابد. بعضی از دکترھا این کار را خود در مطب انجام می دھند اما دستگاھای ساده و قابل استفاده در منزل نیز موجود می باشد. این شیوه در حقیقت یک صندلی دارای بخش مغناطیسی می باشد کھ ماھیچھ ھای بخش تحتانی لگن خاصره را تحریک خواھد کرد.این شیوه توسط پزشکان مربوطھ در مطب بمدت ۲۰ تا ۳۰ دقیقھ ،دوبار در ھفتھ انجام می گیرد.طول مدت درمان در حدود ۸ ھفتھ خواھد بود. اما بعضی ازپزشکان نیز برای شما کھ دارای مشکل کشیدگی واژن ھستید جراحی را پیشنھاد می دھند کھ این آخرین راه برای این مشکل است. سایر راه ها محصولات لیزری و چیزھای پیچیده دیگر نیز می توانند شما را بھ وضعیت قبلی برگردانند. و البتھ شما و پزشکتان ھستید کھ تصمیم می گیرید چھ کاری برای شما منطقی تر خواھد بود. چیزی برای خجالت وجود ندارد. این یک مسئلھ ھمگانی ست و اطلاعات مربوط بھ آن کھ ھم اکنون در اختیار شماست . استفاده از ژلھای جمع کننده بعضی از ژل ھا مثل ژل سیمپلکس(نوع جمع کننده) وجود دارد و تا حدودی موثر است.

برچسب ها:پرینورافی, تنگ کردن واژن, رفع گشادی واژن

بازتاب از سایت

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جستجو های اخبار روز

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار